Undersökningar i kvarteret Tor

Idag gör konsultfirman Tyrens, på uppdrag av Nybro kommun, en geologisk- och markundersökning inom kvarteret Tor. Undersökningen behövs för att vi ska kunna ta fram en ny Detaljplan inom området. Den befintliga detaljplanen tillåter att området kan bebyggas redan nu, men för att få en så bra boendemiljö som möjligt vill kommunen göra om detaljplanen och förbättra förutsättningarna ytterligare.