Inbjudan – informationsträff om Gadderås f.d glasbruk

Sedan hösten 2014 har undersökningar genomförts vid Gadderås fd glasbruk, för att utreda miljötillståndet där. Detta har genomförts då det sedan några tiotal år tillbaka har varit känt att glasbruksverksamheter inom Glasriket många gånger kvarlämnat föroreningar efter sig. Föroreningarna har mestadels utgjorts av metaller av olika slag. Utredningsarbetet är nu färdigställt, och ni är därför välkomna till ett informationsmöte 2016-06-20, kl 18.00-20.00 i Folkets hus i Flygsfors.

De som kommer att informera er är Lars Olof Höglund från Kemakta Konsult AB, som ansvarat för utredningsarbetet på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning. Utöver Lars Olof kommer också representanter från Sveriges geologiska undersökning, Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar att delta.
Vi bjuder på fika och bulle!
Välkomna

På spaning efter nya betesmarker

Under gårdagen inventerade vi delar av kommunens mark i Flygsfors, för att se om vi kan skapa mera betesmark i området.

Visste du att delar av området i och kring Flygsfors är ett riksintresse för naturvård? Området beskrivs som ett representativt, välbevarat och mångformigt odlingslandskap med vidsträckta naturbetesmarker i form av ekhagar, öppna hagmarker och björkhagar med art– och individrika växtsamhällen. Väldigt vackert!

Stefan Björn och Malin Ekstedt

Ovanlig fågel i Svartbäcksmåla!

I vissa delar av Svartbäcksmåla är målet att återskapa ”urskogsliknande” miljöer, där arter med mycket speciella krav kan leva. En av dessa speciella arter, den sällsynta mindre flugsnapparen, sitter nu till vår glädje och sjunger i den vilda strandskogen väster om Skabro damm.

Mindre flugsnapparen, som påminner om en rödhake, förekommer nästan bara i ogallrad, minst 50-årig skog. Sådana skogar finns främst i blöt eller fuktig terräng, t.ex. nära stränder, kärr eller bäckar. Den här fågeln är därför väldigt ovanlig här i kommunen och har endast setts ett fåtal gånger de senaste åren.

Nu kan du njuta av att höra den sjunga på den här lilla filmsnutten:

/Stefan Björn, kommunekolog.

Familjedag i Orrefors

Under söndagseftermiddagen gick Familjedagen av stapeln vid dammen i Orrefors. Arrangemanget var välbesökt, vädret strålande och stämningen på topp!Man kunde bland annat prova på att fiska regnbågsforell i dammen, ta en roddtur, provsmaka Syrisk mat med mera.

Familjedag Orrefors 3

På plats fanns bland andra Per Ahlgren och Morgan Olsson från Samhällsbyggnad, som pratade om natur och trafik.

Familjedag Orrefors 2

Även friluftsfrämjandet, Nybro scoutkår, Nybro-Emmaboda fågelklubb, Café för alla och Orrefors samhällsförening var på plats.

Familjedag Orrefors 4

/Morgan Olsson

Blommor och bin!

För att hjälpa de vilda bina och humlorna att överleva och bli fler, kommer kommunen att förbättra möjligheter för dem att bygga sig en bostad. Bin och humlor betyder mycket både för oss människor och många funktioner i ekosystemen. De hjälper växter med pollinering och ger oss bär och frukt, både i skog och trädgårdar.

På Krokåkern i Svartbäcksmåla (längs S:t Sigfridsvägen) gör ett första test att skapa solbelyst öppen sand där de kan gräva sina bon. Fungerar det bra kan det bli ytterligare åtgärder på andra sandiga platser. Åtgärderna finansieras via statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

/Naturenheten

Välbesökt naturvårdskonferens

Den nationella naturvårdsdagen (LONA-dagen) i Nybro den 17 maj blev mycket välbesökt. Temat för dagen var hur man kan bedriva en god naturvård i och omkring tätorter. Naturvårdsverket och länsstyrelsen informerade om vilka möjligheter det finns att söka pengar för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och/eller friluftslivet.

Kommunen informerade på plats ute i naturen om torrmarkernas naturvärden och hur man med relativt enkla åtgärder kan gynna bl a olika arter av bin. Bina har stor betydelse för pollinering av växter. Efter en vandring genom Svartbäcksmåla naturreservat fick deltagarna prova ost från Rössbo Övra Gårdsmejeri. De synbarligen nöjda mötesdeltagarna avslutade dagen vid den nya parken vid Nybro station.

Lona Svartbäckmåla

/Naturenheten

Glasrondellen, Dackerondellen och Juterondellen

Nu har tre av våra rondeller här i Nybro fått namn och dessa blev Glasrondellen, Dackerondellen samt Juterondellen och vilken som är vilken ser du på bilden ovan. Namnsättningen har kommit till bland annat för att göra det lättare för gemene man att kunna tala om var t ex en olycka inträffat och på så sätt kan räddningstjänsten lättare och effektivare göra sitt jobb! Inom några månader kommer det även att sättas upp namnskyltar vid varje rondell.

/ Helen Thörnvall, mätningsingenjör

 

Byggnadspriset 2016

Nu är nomineringen för årets Byggnadspris öppen, vem tycker du har förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybro kommuns moderna kulturarv?

Vi behöver din nominering senast den 18 juli.

Mer information om Byggnadspriset hittar du på kommunens hemsida.

/ Unni Karlsson, planarkitekt