”Ny” sand för bin, människor och andra djur

Nybro kommun har flera projekt kring Nybro stad där vi arbetar med att förbättra de unika sandmiljöer som finns här. Sandmarkerna har under senare år visat sig vara mycket artrika och här finns många sällsynta växter och djur – främst bin. De många arter vilda bin som finns här har stor betydelse för pollineringen av många växter, inklusive våra grödor, bärbuskar och fruktträd.

Dessa växter och djur har en sak gemensamt: de vill ha mer eller mindre öppna sandytor. För att göra livet lättare för dessa varelser jobbar vi aktivt med att blottlägga sand där marken växt igen med träd, buskar och gräs. Dessutom anläggs på flera ställen låga vallar med sydvända sluttningar som blir extra varma, något som både vi och djuren gillar.

Vid Nybro golfbana i Krukebo samarbetar kommunen med Nybro Golfklubb för att värna den unika insektsfauna som finns där. På golfbanan finns bland annat många sällsynta och hotade vildbin. Under 2017 blottläggs sand på en del ställen och flera låga sandvallar kommer att anläggas mellan hålen på banan. En del av arbetet syns redan kring infarten till golfbanan där sanden nu åter syns. Projektet finansieras av kommunen och golfklubb, med stöd ett statligt naturvårdbidrag (LONA-bidrag) och följer den skötselplan kommunen tog fram förra året. På bilden ovan ser vi:

  1.  En sandödla solar sig.
  2. Den lilla Vårvickern finns kring Nybro men är annars sällsynt i inlandet.
  3. Ett Vårsidenbi på en sälgblomma.
  4. En liten knäppare (Cardiophorus ruficollis ) utvecklas i varma, sandiga marker.
  5. Den underliga bruna sköldmossan saknar blad och växer oftast direkt på jorden eller i grus. Det som syns är mossans sporkapslar.
  6. Den sällsynta sandviolen finns på endast en lokal i Nybro kommun, nämligen i Svartbäcksmålas sandmarker.

Ett annat LONA-projekt som vi jobbar med berör flera s.k. ”mångfaldsytor” i och omkring Nybro. Dessa är sandiga områden, antingen gamla åkrar i Svartbäcksmåla naturreservat eller sandiga restmarker där annan verksamhet är svår att bedriva. Även här blottläggs sanden, sly och buskar röjs och i ett senare skede kommer även naturliga ängsväxter att sås in för att ge insekterna möjligheter att hitta mat och dessutom så blir ju markerna extra vackra då.

En av de så kallade ”mångfaldsytorna” i Harstenslycke där det redan finns gott om blommande växter och mängder av vildbin under sommaren.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare