Ny art för Nybro kommun

Vid skötsel av befintliga och exploatering av nya verksamhetsområden försöker vi ta hänsyn till de växter och djur som är beroende av öppen sand och torra soliga miljöer. Ofta blir också skötseln mindre kostsam om man låter de naturliga torrmarksväxterna få ta plats. Våra industriområden kan därmed även de bidra till den biologiska mångfalden, där pollinerande insekter, som t ex olika arter bin, kan finnas kvar.

Som ett kvitto på att åtgärderna får avsedd effekt hittades nu i oktober några nya arter för Nybro kommun, bl a den lilla blåskimrande viveln Aspidapion aeneum, som är helt beroende av att dessa miljöer finns.

Foto: Mark Gurney

/Stefan Björn, Kommunekolog