Naturvårdskommun

Naturskyddsföreningen genomför vart fjärde år en enkätundersökning för att kora Sveriges naturvårdskommun. I enkäten hanteras förutom frågor om hur kommunerna arbetar med naturvårdsfrågor, även frågor om friluftsliv. Vid förra tillfället (2014) hamnade Nybro kommun på plats 83. Vid årets ranking har vi ökat placeringarna rejält och hamnar på plats nr 8 i Sverige – och är därmed klart bäst i Kalmar län.

Förbättringen i Nybro har skett genom ett långsiktigt, strategiskt arbete med natur- och friluftslivsfrågor i kommunen, tillsammans med de föreningar som aktivt arbetar med natur och friluftsliv. Det handlar dels om direkta åtgärder, till exempel lokala naturvårdsprojekt (LONA), utökning av naturreservat, nya leder, utökade naturinventeringar och kvalitetssäkrade metoder för naturinventeringar i samband med planer, men även genom tydligare politiska ställningstaganden i till exempel översiktsplanen och i den nyligen antagna naturmarkspolicyn. För att kunna lyfta lite till krävs tydligare ställningstaganden till de nationella målen och tydliga antagna handlingsplaner – och att kanske starta en naturskola.

Rapport – Sveriges bästa naturvårdskommun 2018

/Stefan Björn, kommunekolog