Naturvårdsåtgärder i Svartbäcksmåla

För att samordna med andra skogsbruksåtgärder runt Nybro stad kommer Nybro kommun passa på att även genomföra gallringar i Svartbäcksmåla naturreservat. Ungskogar kommer att gallras för att friställa gamla tallar och  öppna upp för uppväxande lövträd, främst lönn och ek. I en gammal grustäkt tas ungskog bort dels för att gynna de bin som behöver solbelyst sandmark, dels förbereda för den kommande badsjön. Åtgärderna sker främst i området mellan OK-stugan och Grönmovallen.

/Stefan Björn, kommunekolog