Naturvärdesinventering i Hagnebo

I den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Nybro stad är Hagnebo utpekat som ett område där kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara bostäder. I FÖP:en finns en karta där de tänkta utbyggnadsområdena är markerade. Områdenas gränser är översiktliga och kan därför komma att ändras löpande över tiden när mera fakta samlas in.

För att börja utreda områdets förutsättningar gör Samhällsbyggnad under de kommande veckorna en naturvärdesinventering i området. Inventeringen kommer att göras i hela området som kallas för Hagnebo, och inte bara inom de ytor som är markerade i FÖP:en. Det gör vi för att vi vill ha ett så bra underlag som möjligt. Både för områdets förutsättningar för bebyggelse, men även utifrån andra planeringsfrågor som vi jobbar med, som till exempel biologisk mångfald och friluftsliv.

Naturvärdesinventeringar strävar efter att sammanfatta ett områdes naturvärden och går till på så sätt att området delas in i delområden utifrån naturtyper och deras respektive värde. Natuvärdesinventeringar används flitigt som ett verktyg inom samhällsplanering för att på ett överskådligt sätt visa vilka delar av ett område som är extra värdefulla och för att man skall kunna jämföra områden med varandra.

Malin Ekstedt, exploateringschef, och Olof Persson, naturvårdshandläggare