Årsrapport för Ljungbyåns samordnade recipientkontroll 2017

Näringsstatusen med avseende på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms som ”hög” och ”god” enligt Havs- och vattenmyndigheternas bedömningsgrunder. Totalt transporterades ca 2,8 ton fosfor, ca 230 ton kväve och ca 2700 ton organiskt kol via Ljungbyån ut till havet 2017. Halter av metaller i Ljungbyån var generellt mycket låga (klass 1) eller låga (klass 2) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

För den som är intresserad finns mer att läsa i årsrapporten för Ljungbyån 2017 vad gäller försurningssituation, vattenfärg och grumling, organiskt material och syreförhållanden, fosfortillstånd, näringsstatus, kvävetillstånd, ämnestransport till havet, metaller i vatten, bottenfauna och kiselalger.