Släng inte maten!

Under vecka 40 genomfördes projektet ”Släng inte maten” i Nybro kommuns skolor. Tillsammans med våra samarbetskommuner Emmaboda och Torsås har information skickats ut till skolorna om miljöpåverkan och matsvinn.
Måltidsservice har haft material i sina matsalar såsom bordspratare (bild 4) och varje dag har matsvinnets vägts.
Tanken är att projektet fortsätter och att detta ska ske varje år.

Denna dag slängdes 1,1 kg vid Fagerslättsskolans lunchservering till 338 personer, det innebar ett genomsnitt på 3,25 gram matsvinn/person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmelie Thorén/Måltidsservice

Naturguidning Orrefors 15 oktober

Söndagen den 15 oktober är det dags för naturguidning i Orrefors. Vi startar utanför konferenslokalen vid Orrefors museum (bruksområdet) klockan 16.00.

Ta chansen att följa med våra inspirerande guider Johan och Stina (Flax naturguider) och upptäck nya saker i din närnatur. Fika ingår i guidningen och den kommer vi tillsammans tillreda ute i fält.

Guidningen är kostnadsfri och är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder kan delta. Med på guidningen finns en tolk som tolkar på arabiska.

Dag: söndag 15 okt 2017
Tid: 16:00-18:00 inkl. fika
Samling utanför konferenslokalen vid Orrefors museum (bruksområdet)

 

Dags för årets Villa-och Energimässa

På lördag den 7 oktober är det dags för årets Villa-och Energimässa. Då har du som privatperson möjlighet att prata med kommunens energi- och klimatrådgivare om energirådgivning och vikten av att ha rätt lufttryck i däcken på bilen. Ni har också möjlighet att spana in två av kommunens elbilar.

Mässan håller på mellan kl 10.00 – 15.00 och kommunens representanter finns på parkeringen utanför kommunhuset.

/Erika Gülich
Energi-och klimatsamordnare

Provfiske i Linnéasjön

Provfisket som genomförts i Linnéasjön visade att vi har abborre, mört, sarv, braxen och gädda i sjön. Det betyder att det är en god sammansättning av arter och den varierande storleken inom arterna visar på att fisken också förökar sig i sjön.

Vi fick totalt upp ca 10 kg fisk med medellängden på mellan 11-20 cm. Abborren utgjorde största andelen av fiskarna och den största abborren som fångades var 37 cm.

Elfisket gick tyvärr lite sämre med och en av platserna som var tänkt att elfiskas gick inte på grund av att fårna hade torkat ut. Den andra platsen, i Svartbäcksmåla gav oss tre små lakar och en liten gädda.

/Weronica Klasson, Vattenhandläggare

Naturvärdesinventering i Hagnebo

I den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Nybro stad är Hagnebo utpekat som ett område där kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara bostäder. I FÖP:en finns en karta där de tänkta utbyggnadsområdena är markerade. Områdenas gränser är översiktliga och kan därför komma att ändras löpande över tiden när mera fakta samlas in.

För att börja utreda områdets förutsättningar gör Samhällsbyggnad under de kommande veckorna en naturvärdesinventering i området. Inventeringen kommer att göras i hela området som kallas för Hagnebo, och inte bara inom de ytor som är markerade i FÖP:en. Det gör vi för att vi vill ha ett så bra underlag som möjligt. Både för områdets förutsättningar för bebyggelse, men även utifrån andra planeringsfrågor som vi jobbar med, som till exempel biologisk mångfald och friluftsliv.

Naturvärdesinventeringar strävar efter att sammanfatta ett områdes naturvärden och går till på så sätt att området delas in i delområden utifrån naturtyper och deras respektive värde. Natuvärdesinventeringar används flitigt som ett verktyg inom samhällsplanering för att på ett överskådligt sätt visa vilka delar av ett område som är extra värdefulla och för att man skall kunna jämföra områden med varandra.

Malin Ekstedt, exploateringschef, och Olof Persson, naturvårdshandläggare

Undersökningar i kvarteret Tor

Idag gör konsultfirman Tyrens, på uppdrag av Nybro kommun, en geologisk- och markundersökning inom kvarteret Tor. Undersökningen behövs för att vi ska kunna ta fram en ny Detaljplan inom området. Den befintliga detaljplanen tillåter att området kan bebyggas redan nu, men för att få en så bra boendemiljö som möjligt vill kommunen göra om detaljplanen och förbättra förutsättningarna ytterligare.