Kalkning av sjöar i Nybro kommun

I helgen kalkades flera sjöar i Nybro kommun med helikopter. Denna kalkning sker varje år, vår och höst.

Följande sjöar kalkas med helikopter under våren:

Boasjö, Stensjön (Alsterån), Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen, Gummegöl, Hummelsgölarna, Örsjö göl, Stensjön (Snärjebäcken), Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl, Skärsjön.

Till hösten kalkas återigen följande sjöar:

Tämmen, Stensjön (Snärjebäcken), Örsjö göl.

 

/Per Ahlgren, naturvårdshandläggare

Potthål

I veckan hade vi besök av en leverantör som visade en variant av en s.k. potthålsmix, en blandning som används för att laga hål (potthål) på asfalterade vägar. För att vi ska kunna bedöma om produkten uppfyller våra krav fick leverantören visa produktens egenskaper genom att på plats laga ett antal befintliga hål, för några medarbetare från vår gatuverksamhet.

Nybro kommun köper in stora mängder produkter. Det är givetvis viktigt att vi väljer de produkter som uppfyller organisationens behov på bästa sätt, innan vi bestämmer oss för att köpa in den.

/Gatuverksamheten

Gallring i Joelskogen

Igår onsdag påbörjades gallringen i Joelskogen.

Anledningen är att i första hand hantera träd med rötskador, för att minska riskerna för olyckor i ett område med så många besökare. Prio två är att öka tryggheten genom bättre sikt, främst röjning av buskar längs stigarna. Prio tre är att skapa en hundrastgård enligt antaget projektdirektiv för Linnéasjöområdet.

Avverkningar syftar även till att klara målet i översiktsplanen att gynna lövträden i området. Därför skapas ett antal luckor kring främst ekar och körsbärsträd. De är idag hårt trängda av barrträd.

Vid röjningen av området kommer kommunen försöka skapa en flerskiktad skog med bra sikt samtidigt som många buskar blir kvar, t ex hassel och häggmispel.

/Frida Johansson, markförvaltare

En ljusare och vackrare Joelskog

I samband med de hårda vindarna under vintern knäcktes en av de största granarna i Joelskogen, granen var rötskadad. Trädet slog ner ytterligare träd och slog även sönder en bro.  Även tidigare har nerblåsta stora granar skapat förödelse. Träden utgör på sikt en risk, eftersom de står intill utegym, parkmiljöer och välanvända gångstigar.

Bro Joelskogen

Då fler granar bedöms ha rötskador kommer därför ett antal granar att fällas i samband med andra åtgärder i Joelskogen (anläggning av hundrastgård). Möjligen kommer även någon enstaka tall också att fällas för att gynna körsbärsträd och ek. Åtgärderna kommer att skapa en ljusare parkmiljö och gynna lövträd  – och är helt i linje med av kommunfullmäktige antagen översiktsplan.

 

/Stefan Björn, kommunekolog

Svartbäcksmåla ska utvecklas – handlingsplan antagen

Under 2015 har det arbetats hårt för att ta fram vision och handlingsplan för Svartbäcksmåla friluftsområde. Nybro kommun har i samarbete med föreningslivet och med hjälp av allmänhetens synpunkter jobbat fram en handlingsplan med konkreta åtgärder. Vill du veta vad som ska hända i Svartbäcksmåla framöver?

http://nybro.se/miljo-boende/naturvard/handlingsplan-for-svartbacksmalas-utveckling-antagen/

/ Frida Johansson, Markförvaltare