Otillåtna skyltar på kommunens mark – vad gäller?

Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark?
Enligt regelverket är det polisen som ska gripa in. Kontakta polisen eller kommunen om du upptäcker misstänkt otillåtna skyltar på kommunal mark. Ta inte själv bort skyltarna, de är någon annans egendom. Det polisen kan göra är antingen att plocka bort skylten direkt, eller uppmana den som satt upp skylten att ta bort den för att slippa böter.

När blir det ett högprioriterat brott?
Otillåtna skyltar kan påverka trafiksäkerheten eftersom skyltarna kan få bilförare att tappa koncentrationen. Skyltarna påverkar också stadsbilden negativt och ger ett skräpigt och rörigt intryck. Inte heller på den egna tomten får företag eller privatpersoner sätta upp en kommersiell skylt större än en A4 utan tillstånd, utan måste söka bygglov hos kommunen.

Kan ge böter
Att sätta upp en reklamskylt utan tillstånd är ett brott mot den lokala ordningsstadgan och kan ge böter. Det är via polisen man får söka tillstånd för att sätta upp skyltar, och sedan ber polisen markägaren – ofta kommunen – att yttra sig.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Så felanmäler du trasig gatubelysning

Nu är den mörka tiden här igen och vi är glada när gatubelysningen är tänd på morgnar och kvällar.

Om du ser att en lampa är trasig, felanmäl gärna detta på  eller via telefon till Nybro Energis kundtjänst på nummer:  0481-451 76, vardagar mellan 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 12.00-13.00).

OBS: Märk gärna stolpen det gäller med ett rött snöre/band så att servicepersonalen lätt hittar den.

Vid akuta fall (påkörda stolpar etc.) utanför ordinarie tid ringer du jourtjänst på 0481-457 99.

/Morgan Olsson, Gatuchef

Var tömmer du vattnet från poolen?

Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen!

Här kommer några råd för dig som har en pool på trädgården som du ska tömma:

  1. Det är viktigt att du vet vilka medel du använder i din pool och hur de bryts ner i naturen.
  2. Det är olämpligt att släppa ut poolvattnet med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag, även dagvattenbrunnar.
  3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar eller dricksvattentäkter.Källa: Svenskt vatten

    /Linda Olsson, Vattenhandläggare

Ny art för Nybro kommun

Vid skötsel av befintliga och exploatering av nya verksamhetsområden försöker vi ta hänsyn till de växter och djur som är beroende av öppen sand och torra soliga miljöer. Ofta blir också skötseln mindre kostsam om man låter de naturliga torrmarksväxterna få ta plats. Våra industriområden kan därmed även de bidra till den biologiska mångfalden, där pollinerande insekter, som t ex olika arter bin, kan finnas kvar.

Som ett kvitto på att åtgärderna får avsedd effekt hittades nu i oktober några nya arter för Nybro kommun, bl a den lilla blåskimrande viveln Aspidapion aeneum, som är helt beroende av att dessa miljöer finns.

Foto: Mark Gurney

/Stefan Björn, Kommunekolog

Nu är det mossornas tur!

I dagarna tre inventerar Henrik Weibull mossfloran i våra kommunala naturreservat som en del i Nybro kommuns LONA-projekt ”Inventering av mossor, lavar & svampar”. Vikroken, Bjällingsmåla och Svartbäcksmåla kommer att få störst uppmärksamhet. Mossfloran är väldigt dåligt känd i sydöstra Småland och det finns goda chanser att han gör intressanta fynd.
Den torra sommaren har dock ställt till det för många mossor eftersom de flesta gillar fukt och skugga. När Henrik inventerar koncentrerar han sig på vissa intressanta miljöer där man kan tänka sig att mossorna trivs, exempelvis stränder och bäckfåror, mark där jorden har rörts om, på gamla träd och på död ved (gärna i vatten eller fuktig skog). Resultatet av inventeringarna presenteras senare i vinter då det förs samman med de svamp- och lavinventeringar som gjorts under 2017 och 2018.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Henrik Weibull undersöker stranden vid den torra S:t Sigfridsån, Svartbäcksmåla
Liten Räffelmossa är en vacker sak, bara man kommer nära nog.

 

Förberedelse för upphandling!

Förberedelse pågår för upphandling av entreprenör för att bygga det nya bostadsområdet i Hanemåla, kvarteret Flundran. Där blir det 42 nya villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområde. Upphandlingen kommer ut i början av nästa vecka Tomtförsäljningen kommer att börja under våren 2019.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare