Skydda våra sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen i Kalmar har nu gått ut med att vi bör vara rädda om vattnet i våra sjöar och vattendrag och uppmanar alla att sluta använda å- och sjövatten för bevattning. När vattenuttag görs som ytterligare sänker flödet i ett redan lågt vattendrag eller sjö, är det direkt skadligt för djur- och växtlivet och många arter kan lida stor skada. Bli vattensmart uppmanar Länsstyrelsens vattenenheten oss och nedan följer ett utdrag från deras uppmaning.

”Vi behöver hushålla med allt vatten. Det behövs för att djur- och växter ska överleva, men även för att ”tillverka” dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel. Varje år när det är låga flöden i våra vattendrag (och låga nivåer i våra sjöar) går Länsstyrelsen därför ut med en uppmaning om att sluta använda å- och  sjövatten för bevattning eftersom det inte är tillåtet när tillgången på å- och sjövatten är begränsad.”

Länsstyrelsens sida finns mer information kring regler för uttag av vatten för bevattning från sjöar, vattendrag och grundvatten.

/Weronica Klasson, vattenhandläggare

 

Välkomna på invigning

Nu är vår tillgänglighetsanpassade brygga i Linnéasjön klar. Detta vill vi fira genom att bjuda in till invigning torsdagen den 6 juli kl 17.30. Vi kommer hålla till vid Strandvägens badplats där det kommer bjudas på bubbel, tilltugg och klippas band.

Varmt välkomna!

Alla som kommer till invigningen på cykel får även ett sadelskydd.

Vi dyker vid badplatserna

 

Nu är vi ute och dyker på kommunens alla badplatser. Idag dök vi i Linnéasjön och på tisdag och onsdag fortsätter vi med resterande badplatser.

Vi kollar efter skräp på botten, kontrollerar livräddningsutrustning och synar bryggor och omgivning, så att det är välkomnande.

I år utförs arbetet av Stefan Thorwaldsson och Annie Heinrichs, har du några frågor så går det bra att ringa Stefan på nummer 073-0917272

/
Annie och Stefan
Simhallen

 

Varför ska vi spara vatten?

Bilden visar vattnets kretslopp. Bilden har vi lånat med tillstånd från SGU.  Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten.  En förlängd växtsäsong, på grund av ett varmare klimat, gör därför att den mängd regnvatten som infiltreras och bildar grundvatten minskar Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort fördjupade studier gällande förutsättningarna för vattenförsörjning i ett förändrat klimat för olika delar av Sverige (SGUs rapport 2010:12). För sydöstra Sverige gäller att vattenförsörjningen redan i dag är känslig för extrema vädersituationer och att större nederbördsvariationer är att vänta. Med större nederbördsvariationer menas att det blir längre torrperioder men också fler häftiga skyfall.  Grundvattennivåerna förväntas sjunka i förhållande till nuvarande nivåer, främst under sensommaren. Det är på sensommaren vi redan i dag har problem med vattenförsörjningen i regionen. Därför är det viktigt att vi lär oss hushålla med vattnet!

Nybro energi har spartips för hur du kan spara på ditt vatten.
Det finns även tips för dig med egen brunn.
Här kan du även läsa mer om ytvatten.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

Skogsdag med politikerna

Nybro kommun äger och förvaltar mer än 3000 hektar naturmark, varav den mesta marken är skog. Under torsdagen tillbringade ansvariga politiker och berörda tjänstemän en dag i skogen för att få information om olika sätt att sköta skog och diskutera hur skogarna bäst ska skötas. För en kommun är skogsförvaltning en komplicerad fråga, eftersom markens användning varierar mellan allt från rekreationsområden och husnära skogar till kommande exploateringsmark och produktionsskogar. Vi hann även med ett besök i de skogar i Orrefors som kommunen nu köper av Sveaskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog

Tema solen i våra planetringar

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellekt, intuition, tro och godhet i den japanska och kinesiska kulturen. Den orange färgen symboliserar kärlek och lycka.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Vi borrar brunnar!

I Ljungdahlsparken och Bolanders park borras brunnar i början av sommaren. Anledningen till det är att vi ska kunna använda det vattnet till att bevattna odlingarna i våra parker och krukor istället för att använda vårt renade dricksvatten till det.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare