Sanering av Flerohopp och Alsterbro fd glasbruk

Arbete pågår inför saneringen av Flerohopp och Alsterbro fd glasbruk. Redan under nästa vecka kommer det att göras några kompletterande undersökningar, i Flerohopp, och veckan efter i Alsterbro.  Provtagningen planeras bli utförd genom att provgropar grävs med hjälp av grävmaskiner.

Själva saneringen av bruksområdena kommer att påbörjas under 2021.

På bilden ser ni hyttan i Flerohopp, innan den revs 1979.

Informationsmöte Alsterbro glasbruk

 

SGU (Sveriges geologiska undersökning)  har nyligen, med hjälp av upphandlad miljökonsult, slutfört ett omfattande utredningsarbete av föroreningssituationen vid glasbruket i Alsterbro.

Välkomna att delta vid ett informationsmöte där representanter från SGU, Länsstyrelsen, Nybro kommun och den miljökonsult som genomfört arbetet kommer att närvara. Vi kommer att berätta om våra roller och om resultaten från de genomförda undersökningarna och de närmaste framtidsplanerna.

Informationsmötet kommer att äga rum 4 december i Folkets Hus i Alsterbro (Parkvägen 11, Alsterbro). Vi börjar kl. 18.00 och räknar med att vara färdiga senast kl. 20.00. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna !

 

/Malin Ekstedt, exploateringschef

Informationsmöte om det f.d glasbruket i Flerohopp

Den 12 november kommer ett informationsmöte om det utredningsarbete som genomförts vid det f.d glasbruket i Flerohopp att äga rum.

Under mötet kommer representanter från SGU, Länsstyrelsen, Nybro kommun och den miljökonsult som genomfört arbetet att närvara. Vi kommer att berätta om våra roller och om resultaten från de genomförda undersökningarna och de närmaste framtidsplanerna.

Mötet börjar klockan 18.00 och beräknas vara slut ca 20.00. Vi ses i Folkets Hus i Flerohopp.   Vi bjuder på kaffe/te och bulle. Bifogat till  inbjudan finns också ett kortfattat faktablad om det nedlagda glasbruket.

Välkomna!

Kortfattad information om det tidigare bruksområdet finns att läsa på länken nedan.

2018-10-15 Flerohopp faktablad

Miljöchefsträff i Nybro

I går hade länets miljöchefer tillsammans med sina presidier en träff i Nybro. Några av medarbetarna på Samhällsbyggnad berättade om några av alla de frågor vi jobbar med. Bland annat fick åhörarna veta mera om vår artrika kommun, utvecklingsprojektet i Svartbäcksmåla, och sist berättade miljöhandläggare Therese om våra glasbruksområden.

Åttatusen arter!

Under vintern får vi som arbetar med naturvård tid att komma ifatt. Ifatt med rapportering av förra årets fynd och tid för bestämning av besvärliga varelser som man sett under året som gått.

Vi vet sedan länge att Nybro kommun är artrikt. Till och med mycket artrikt. Är man intresserad av vad som ses och har setts i kommunen så kan man titta på aktuella observationer i artportalen.se.

I artportalen finns fynd av allt från fåglar och däggdjur till insekter, svampar, växter, mossor, lavar och mycket mer, rapporterade. Man kan även med lite vana plocka ut ganska mycket intressant statistik. En milstolpe nåddes i september i fjol (men vi visste inte om det förrän nu i vinter, då fynden ramlade in). Nybro kommuns 8000:e art rapporterades! Det blev en pulverticka (en vedlevande svamp) som blev funnen i Rismåla den 26:e september. Tickan ser ni på bilden! Det innebär att Nybro för närvarande är Sveriges 14:e artrikaste kommun och den artrikaste kommunen i Småland!

Under 2017 blev 709 nya arter för kommunen inrapporterade. Detta berodde till stor det på Tommy Knutssons ansträngningar i svampskogen. Tommy hade under året uppdrag att inventera mossor, lavar och framför allt svampar i kommunens naturreservat.

Varför är då Nybro så artrikt? Många faktorer spelar in. Vi har ett varierat landskap med många typer av natur som fortfarande är rätt hel och ren. Många arter finns i vårt småskaliga jordbrukslandskap med grusåsar och i våra gamla fina skogar. Vi har också ett bra klimat med varma, torra somrar och inte minst intresserade kommuninvånare som hjälper till att hitta alla varelser!

Olof Persson

Naturvårdshandläggare

Avverkning i Hanemåla

Under de kommande veckorna kommer kommunen att avverka skog inom det område i Hanemåla där nya villatomter ska bildas. I samband med detta kommer vi även att gallra inom delar av Svartbäcksmåla naturreservat,  för att minska risken för stormfällda träd.

Under våren kommer kommunen även att inom det här området dra om delar av en av stigarna, samt bygga en informationspunkt för reservatets räkning.

Slutbesiktning av saneringen i Pukeberg

Igår slutbesiktigades saneringsprojektet i Pukeberg. Tidplanen har hållits, och schaktarbetet är avslutat. Nu återstår bara en del små åtgärder inom området. För kommunens del övergår arbetet nu till att upprätta en slutrapport för projektet, och redovisa denna till Naturvårdsverket under början av nästa år. Vi kommer även att under de kommande åren fortsätta med omgivningskontroll av luft och vatten som en del i projektets uppföljning.

 

Anders och Malin/projektledare

Undersökningar i Alsterbro glasbruksområde

På den gamla glasbruksfastigheten finns vissa lämningar av föroreningar kvar. Därför påbörjas nu ett arbete med mark- och vattenundersökningar inom Alsterbro glasbruksområde.  Undersökningarna genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Nybro kommun, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU).  Provtagningarna planeras äga rum i november-december under 2017.

 

/Malin Ekstedt

Naturvärdesinventering i Hagnebo

I den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Nybro stad är Hagnebo utpekat som ett område där kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara bostäder. I FÖP:en finns en karta där de tänkta utbyggnadsområdena är markerade. Områdenas gränser är översiktliga och kan därför komma att ändras löpande över tiden när mera fakta samlas in.

För att börja utreda områdets förutsättningar gör Samhällsbyggnad under de kommande veckorna en naturvärdesinventering i området. Inventeringen kommer att göras i hela området som kallas för Hagnebo, och inte bara inom de ytor som är markerade i FÖP:en. Det gör vi för att vi vill ha ett så bra underlag som möjligt. Både för områdets förutsättningar för bebyggelse, men även utifrån andra planeringsfrågor som vi jobbar med, som till exempel biologisk mångfald och friluftsliv.

Naturvärdesinventeringar strävar efter att sammanfatta ett områdes naturvärden och går till på så sätt att området delas in i delområden utifrån naturtyper och deras respektive värde. Natuvärdesinventeringar används flitigt som ett verktyg inom samhällsplanering för att på ett överskådligt sätt visa vilka delar av ett område som är extra värdefulla och för att man skall kunna jämföra områden med varandra.

Malin Ekstedt, exploateringschef, och Olof Persson, naturvårdshandläggare