I väntans tider

Hantverkshuset i Pukeberg är flyttat, jordmassorna där huset tidigare stod är bortgrävda. Här står huset nu och väntar på att få flytta tillbaka. Nya rena jordmassor kommer att ersätta de som grävts bort och huset kommer sedan att ställas tillbaka igen. Flytten av Hantverkshuset är en del i projektet med att sanera området kring Pukebergs Glasbruk.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Varför ska vi spara vatten?

Bilden visar vattnets kretslopp. Bilden har vi lånat med tillstånd från SGU.  Under den varma perioden på året, då växterna frodas, tar de upp mycket vatten.  En förlängd växtsäsong, på grund av ett varmare klimat, gör därför att den mängd regnvatten som infiltreras och bildar grundvatten minskar Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort fördjupade studier gällande förutsättningarna för vattenförsörjning i ett förändrat klimat för olika delar av Sverige (SGUs rapport 2010:12). För sydöstra Sverige gäller att vattenförsörjningen redan i dag är känslig för extrema vädersituationer och att större nederbördsvariationer är att vänta. Med större nederbördsvariationer menas att det blir längre torrperioder men också fler häftiga skyfall.  Grundvattennivåerna förväntas sjunka i förhållande till nuvarande nivåer, främst under sensommaren. Det är på sensommaren vi redan i dag har problem med vattenförsörjningen i regionen. Därför är det viktigt att vi lär oss hushålla med vattnet!

Nybro energi har spartips för hur du kan spara på ditt vatten.
Det finns även tips för dig med egen brunn.
Här kan du även läsa mer om ytvatten.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

Skogsdag med politikerna

Nybro kommun äger och förvaltar mer än 3000 hektar naturmark, varav den mesta marken är skog. Under torsdagen tillbringade ansvariga politiker och berörda tjänstemän en dag i skogen för att få information om olika sätt att sköta skog och diskutera hur skogarna bäst ska skötas. För en kommun är skogsförvaltning en komplicerad fråga, eftersom markens användning varierar mellan allt från rekreationsområden och husnära skogar till kommande exploateringsmark och produktionsskogar. Vi hann även med ett besök i de skogar i Orrefors som kommunen nu köper av Sveaskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog