En pågående invasion

Troligen har människor, så länge vi förflyttat oss, av olika anledningar velat ta med oss arter av växter, djur och svampar. Några av dessa arter har gjort stora avtryck i historien. Till exempel kan vi tro att introduktion av potatisen haft stor betydelse på ett positivt vis medan introduktion av signalkräfta lett till att vår inhemska flodkräfta blivit sjuk och nästan helt försvunnit.

Nya arterna som breder ut sig väldigt snabbt och på bekostnad av andra arter kallas ”invasiva arter”. Exempel på sådana arter är spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och trädgårdslupin. För att tidigt stoppa invasiva arter är myndigheterna beroende av att få in information från allmänheten om var dessa arter påträffas. Läs mer om invasiva arter och rapportera till artfakta.

Det var länge sen jag plocka några blommor…

Ja i så fall är du välkommen att skapa lite jämställdhet och arbeta för biologisk mångfald genom att plocka trädgårdslupiner på kommunal mark. Se bara till att det är just Trädgårdslupin du plockar och att fröna INTE tillåts gro efter att du njutit färdigt av blommorna. Trädgårdslupin är en invasionsart som binder luftens kväve och därför påverkar kemin i marken och lätt tar över så att andra gräs och örter backar tillbaka.

 

Bilden ovan visar Trädgårdslupin. Trädgårdslupiner kan också ha andra färger, oftast vita eller rosa.

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare och Charlotte Andersson, Vattenhandläggare

Den biologiska mångfaldens dag

22 maj utsågs 2002 av FN till den internationella dagen för biologisk mångfald. Begreppet ”biologisk mångfald” kan kort sammanfattas som den mångfald av arter och ekosystem (livsmiljöer) som finns på jorden.

Den biologiska mångfalden kan kanske kännas självklar, men faktum är att många arter och deras livsmiljöer är trängda och hotade idag. Ofta kommer hoten från mänsklig påverkan där förstörelse eller försämring av livsmiljöer, föroreningar och överutnyttjande (ohållbart fiske och jakt) pekats ut som några av de främsta orsakerna.

Att bevara den biologiska mångfalden är något Sverige åtagit sig genom internationella överenskommelser. Att ha fungerande ekosystem är något som vi människor är helt beroende av. Naturliga funktioner gör att vi får hjälp med att producera mat genom bland annat pollinering och nybildning av matjord. Vi får också hjälp att bekämpa skadedjur och andra skadegörare på grödor. Vi får rent vatten, virke och många andra produkter. Träd och buskar i och kring våra tätorter hjälper oss att reglera lokalklimatet med skugga och fuktighet.

I Nybro kommun har vi under många år arbetat aktivt med en del åtgärder i både den stora och lilla skalan för att gynna biologisk mångfald. Kommunen har i den stora skalan bl. a skapat fyra egna naturreservat och antagit en policy för hur kommunens marker ska nyttjas. I den lilla skalan har kommunen bl. a arbetat med att gynna pollinerande insekter, främst bin, på Nybroåsen. Det senaste inslaget är att vi inom ett av våra projekt planterat ut viktiga nektarväxter för vilda bin på sandytor i Svartbäcksmåla och Harstenslycke öster om Nybro. Åkervädd, väddklint och liten blåklocka planterades ut och förhoppningsvis kommer bina uppskatta vårt BIdrag!

 

Du missar väl inte….

…Stadsträdgårdsmästare Thomas Bergströms föredrag på Trädgårds- och Designmässan i Pukeberg idag? Föreläsningen börjar kl 11.15. Thomas kommer att berätta mer om våra vackra planteringar i stadsmiljön. Vi ses där!

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare