Avslutning för de sunda seniorerna!

Idag var det dags för sista träffen för de numera sunda, smarta och starka seniorerna som under våren deltagit i kursen med samma namn
– Sund Smart Stark Senior! En hälsosatsning i samarbete med Landstinget Kalmar län, SISU och det lokala föreningslivet.
Under tolv veckor har seniorerna provat på olika aktiviteter så som golf, boule, tennis, hästskokastning, simning, gymnastik, orientering och löpning. Praktiska övningar har varvats med teori i form av olika föreläsningar inom ämnet. Nu hoppas vi seniorerna känner att de fått med sig många nyttiga tips och fått inspiration för ett fortsatt aktivt liv!

Vi vill passa på att skicka ett stort TACK till alla föreningar, biblioteket och de övriga föreläsningshållarna som medverkat under kursens gång!

//Jenni R Jonasson, Sport och fritid

Orsak till bristande badvattenkvalité i Linnéasjön nu utredd!

I drygt 35 år har den komplexa frågan om Linnéasjöns stundtals bristande badvattenkvalité undersökts och utretts i omgångar.

2012 fick Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda orsaker till varför badvattenkvalitén i Linnéasjön ibland försämras. I samarbete med Livsmedelsverket samt FOI (Försvarets forskningsinstitut) har flera provtagningar och undersökningar gjorts, med fokus på att försöka identifiera källan, eller källorna, till det som stundtals förorenar vattnet. I början av maj presenterades en rapport där orsakerna till den stundtals bristande vattenkvalitén äntligen kunde påvisas.

Genom att undersöka halter av olika bakterier (bl.a. E. coli)  och användning av DNA-teknik så visar rapporten att källan till den stundtals försämrade badvattenkvalitén i Linnéasjön orsakas av avloppsvatten och vildfågel. Hur fördelningen mellan dessa ser ut vet vi inte i dagsläget.

Observera att provtagningarna skedde vid tidpunkter där vi förväntade oss att vattnet kunde vara förorenat, vilket var efter kraftiga regn. Inga av badvattenprovtagningarna, som görs varje sommar under badsäsongen, har under 2015-2016 påvisat otjänligt badvatten.

Med resultatet som grund kan kommunen nu arbeta vidare med att ta fram relevanta åtgärder och en handlingsplan för att Linneasjöns badvattenkvalitet ska förbättras.

/Frida Johansson, markförvaltare

 

”Ny” sand för bin, människor och andra djur

Nybro kommun har flera projekt kring Nybro stad där vi arbetar med att förbättra de unika sandmiljöer som finns här. Sandmarkerna har under senare år visat sig vara mycket artrika och här finns många sällsynta växter och djur – främst bin. De många arter vilda bin som finns här har stor betydelse för pollineringen av många växter, inklusive våra grödor, bärbuskar och fruktträd.

Dessa växter och djur har en sak gemensamt: de vill ha mer eller mindre öppna sandytor. För att göra livet lättare för dessa varelser jobbar vi aktivt med att blottlägga sand där marken växt igen med träd, buskar och gräs. Dessutom anläggs på flera ställen låga vallar med sydvända sluttningar som blir extra varma, något som både vi och djuren gillar.

Vid Nybro golfbana i Krukebo samarbetar kommunen med Nybro Golfklubb för att värna den unika insektsfauna som finns där. På golfbanan finns bland annat många sällsynta och hotade vildbin. Under 2017 blottläggs sand på en del ställen och flera låga sandvallar kommer att anläggas mellan hålen på banan. En del av arbetet syns redan kring infarten till golfbanan där sanden nu åter syns. Projektet finansieras av kommunen och golfklubb, med stöd ett statligt naturvårdbidrag (LONA-bidrag) och följer den skötselplan kommunen tog fram förra året. På bilden ovan ser vi:

  1.  En sandödla solar sig.
  2. Den lilla Vårvickern finns kring Nybro men är annars sällsynt i inlandet.
  3. Ett Vårsidenbi på en sälgblomma.
  4. En liten knäppare (Cardiophorus ruficollis ) utvecklas i varma, sandiga marker.
  5. Den underliga bruna sköldmossan saknar blad och växer oftast direkt på jorden eller i grus. Det som syns är mossans sporkapslar.
  6. Den sällsynta sandviolen finns på endast en lokal i Nybro kommun, nämligen i Svartbäcksmålas sandmarker.

Ett annat LONA-projekt som vi jobbar med berör flera s.k. ”mångfaldsytor” i och omkring Nybro. Dessa är sandiga områden, antingen gamla åkrar i Svartbäcksmåla naturreservat eller sandiga restmarker där annan verksamhet är svår att bedriva. Även här blottläggs sanden, sly och buskar röjs och i ett senare skede kommer även naturliga ängsväxter att sås in för att ge insekterna möjligheter att hitta mat och dessutom så blir ju markerna extra vackra då.

En av de så kallade ”mångfaldsytorna” i Harstenslycke där det redan finns gott om blommande växter och mängder av vildbin under sommaren.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

En miljon till levande vatten!

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag!

Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att göra vissa åtgärder i Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Projektet går ut på att få tillbaka den typ av miljöer där för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan åter kan trivas igen.

Ett levande vattendrag är inte bara intressant för biologer och fiskare, projektet skapar också förutsättningar för en renare Östersjö. Ett levande vattendrag renar vattnet från föroreningar  innan det rinner ut mot havet. Genom att återställa de miljöer där bland annat havsöring växer upp, förstärks Östersjöns känsliga ekosystem.

Cirka 40 åtgärder kommer att genomföras mellan sommaren 2017 och 2019 i olika delar av Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Utöver detta kommer också åtgärder för havsöring att genomföras i Snärjebäcken under 2017.

Mer information om detta hitta du på projektets hemsida.

/Weronica Klasson, Vattenhandläggare