Vattnet tar slut!

Samhällsbyggnad i Nybro representerades  på konferensen ”Vattnet tar slut”
Vi fick vi möjlighet att ta del av erfarenheter från arbetet med att lösa den akuta vattenbristen på Öland under sommaren 2016, samt arbetet med att mera långsiktigt motverka vattenbrist. Det var kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Kalmar samt Länsstyrelsen som på ett förtjänstfullt sätt delade med sig av sina erfarenheter i konferensen som arrangerades av Regionförbundet.

Även om både kommunalråden och tillförordnad Landshövding avslutningsvis gav sken av att de orädda blickade mot sommaren 2017, medan vi fångade dem på bild, printade vi med svartaste bläck ner budskapet:

Vi måste samarbeta internt och över kommungränserna gällande vattenfrågor, och vi måste satsa på planering gällande vårt vatten!

Livsmedelsverket pratade om risker för försämrad vattenkvalité och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, gav inspiration till verktyg att skydda vattnet både med avseende på kvalité och kvantitet.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

 

Bild: På bilden har vi fångat 3 kommunalråd och en tillförordnad Landshövding.

Sandödlor i Svartbäcksmåla

Sandödlan (Lacerta agilis ) njuter av vårsolen nere i Svartbäcksmåla.

Kort fakta om sandödlan (Artdatabanken):
– kan bli upp till 22 cm lång
– vanligaste boendemiljön är sydslänter i sand- och grustag
– honan lägger 4–15 ägg i juni som normalt kläcks i mitten av augusti-början av september
– en hona i Värmland har uppmätt en ålder på åtminstone 19 år
– rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst i hela landet

 

 

 

Enkätundersökning pågår

Just nu genomför Sport och fritid en enkätundersökning riktad till föreningslivet. Undersökningen pågår under vecka 12 – 14 och går ut till de föreningar som bokat tid i Sport och fritids anläggningar vid minst ett tillfälle under 2016.
Syftet med undersökningen är ta reda på hur föreningarna upplever Sport och fritids anläggningar, service, tillgänglighet m.m.

Genom undersökningen kan föreningslivet vara med och påverka
Sport och fritids utvecklingsarbete. Därför hoppas vi så många föreningar som möjligt tar chansen att vara med och påverka!

//Jenni, Sport och fritid

Naturvårdsåtgärder i Svartbäcksmåla

För att samordna med andra skogsbruksåtgärder runt Nybro stad kommer Nybro kommun passa på att även genomföra gallringar i Svartbäcksmåla naturreservat. Ungskogar kommer att gallras för att friställa gamla tallar och  öppna upp för uppväxande lövträd, främst lönn och ek. I en gammal grustäkt tas ungskog bort dels för att gynna de bin som behöver solbelyst sandmark, dels förbereda för den kommande badsjön. Åtgärderna sker främst i området mellan OK-stugan och Grönmovallen.

/Stefan Björn, kommunekolog

Tummen upp för Nybroborna!

Idag hade vi möte med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI.

Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet i mängd insamlade förpackningar i vikt per invånare. Bra jobbat!

Kämpa på under 2017 så att kommunen får ännu bättre siffror inför nästa års uppföljning.
/Sofia Ljungquist, planarkitekt och statistikansvarig och Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.