Gallring i Joelskogen

Igår onsdag påbörjades gallringen i Joelskogen.

Anledningen är att i första hand hantera träd med rötskador, för att minska riskerna för olyckor i ett område med så många besökare. Prio två är att öka tryggheten genom bättre sikt, främst röjning av buskar längs stigarna. Prio tre är att skapa en hundrastgård enligt antaget projektdirektiv för Linnéasjöområdet.

Avverkningar syftar även till att klara målet i översiktsplanen att gynna lövträden i området. Därför skapas ett antal luckor kring främst ekar och körsbärsträd. De är idag hårt trängda av barrträd.

Vid röjningen av området kommer kommunen försöka skapa en flerskiktad skog med bra sikt samtidigt som många buskar blir kvar, t ex hassel och häggmispel.

/Frida Johansson, markförvaltare

En ljusare och vackrare Joelskog

I samband med de hårda vindarna under vintern knäcktes en av de största granarna i Joelskogen, granen var rötskadad. Trädet slog ner ytterligare träd och slog även sönder en bro.  Även tidigare har nerblåsta stora granar skapat förödelse. Träden utgör på sikt en risk, eftersom de står intill utegym, parkmiljöer och välanvända gångstigar.

Bro Joelskogen

Då fler granar bedöms ha rötskador kommer därför ett antal granar att fällas i samband med andra åtgärder i Joelskogen (anläggning av hundrastgård). Möjligen kommer även någon enstaka tall också att fällas för att gynna körsbärsträd och ek. Åtgärderna kommer att skapa en ljusare parkmiljö och gynna lövträd  – och är helt i linje med av kommunfullmäktige antagen översiktsplan.

 

/Stefan Björn, kommunekolog

Svartbäcksmåla ska utvecklas – handlingsplan antagen

Under 2015 har det arbetats hårt för att ta fram vision och handlingsplan för Svartbäcksmåla friluftsområde. Nybro kommun har i samarbete med föreningslivet och med hjälp av allmänhetens synpunkter jobbat fram en handlingsplan med konkreta åtgärder. Vill du veta vad som ska hända i Svartbäcksmåla framöver?

http://nybro.se/miljo-boende/naturvard/handlingsplan-for-svartbacksmalas-utveckling-antagen/

/ Frida Johansson, Markförvaltare

Lär dig mer om Kungen av skalbaggar

Ekoxen är en hotad art som har försvunnit i till exempel Danmark. I Nybro kommun gör vi vad vi kan för att få behålla den!

Ekoxen behöver döda grenar och stockar för att trivas eftersom den lägger sina ägg där. I det moderna skogsbruket städar man lite för bra i skogen när man avverkar så det blir inte mycket grenar och stockar kvar. Därför skapar vi nu så kallade faunadepåer där vi gräver ner döda ekstockar och på så sätt skapar en miljö där vi tror ekoxen ska trivas. Ekoxen är fridlyst eftersom dess naturliga miljö med öppna hagar och betesmarker med stora fristående lövträd är på väg att försvinna.

Klockarängen bakom de gamla kyrkstallarna vid Madesjö kyrka är en miljö som påminner om det gamla odlingslandskapet där ekoxen har sin naturliga miljö. Man har vid flera tillfällen hittat ekoxe i Madesjö. Den faunadepå som är på bilden finns sedan sommaren 2015 i Klockarängen och här kan du också få lära dig mer om ekoxen eller utforska den spännande labyrinten! Vi hoppas att ekoxen ska hitta hit och trivas så att vi får behålla skalbaggekungen i vår svenska fauna.

/ Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare.