Var tömmer du vattnet från poolen?

Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen!

Här kommer några råd för dig som har en pool på trädgården som du ska tömma:

  1. Det är viktigt att du vet vilka medel du använder i din pool och hur de bryts ner i naturen.
  2. Det är olämpligt att släppa ut poolvattnet med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag, även dagvattenbrunnar.
  3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar eller dricksvattentäkter.Källa: Svenskt vatten

    /Linda Olsson, Vattenhandläggare

Ny art för Nybro kommun

Vid skötsel av befintliga och exploatering av nya verksamhetsområden försöker vi ta hänsyn till de växter och djur som är beroende av öppen sand och torra soliga miljöer. Ofta blir också skötseln mindre kostsam om man låter de naturliga torrmarksväxterna få ta plats. Våra industriområden kan därmed även de bidra till den biologiska mångfalden, där pollinerande insekter, som t ex olika arter bin, kan finnas kvar.

Som ett kvitto på att åtgärderna får avsedd effekt hittades nu i oktober några nya arter för Nybro kommun, bl a den lilla blåskimrande viveln Aspidapion aeneum, som är helt beroende av att dessa miljöer finns.

Foto: Mark Gurney

/Stefan Björn, Kommunekolog

Nu är det mossornas tur!

I dagarna tre inventerar Henrik Weibull mossfloran i våra kommunala naturreservat som en del i Nybro kommuns LONA-projekt ”Inventering av mossor, lavar & svampar”. Vikroken, Bjällingsmåla och Svartbäcksmåla kommer att få störst uppmärksamhet. Mossfloran är väldigt dåligt känd i sydöstra Småland och det finns goda chanser att han gör intressanta fynd.
Den torra sommaren har dock ställt till det för många mossor eftersom de flesta gillar fukt och skugga. När Henrik inventerar koncentrerar han sig på vissa intressanta miljöer där man kan tänka sig att mossorna trivs, exempelvis stränder och bäckfåror, mark där jorden har rörts om, på gamla träd och på död ved (gärna i vatten eller fuktig skog). Resultatet av inventeringarna presenteras senare i vinter då det förs samman med de svamp- och lavinventeringar som gjorts under 2017 och 2018.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Henrik Weibull undersöker stranden vid den torra S:t Sigfridsån, Svartbäcksmåla
Liten Räffelmossa är en vacker sak, bara man kommer nära nog.

 

Förberedelse för upphandling!

Förberedelse pågår för upphandling av entreprenör för att bygga det nya bostadsområdet i Hanemåla, kvarteret Flundran. Där blir det 42 nya villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområde. Upphandlingen kommer ut i början av nästa vecka Tomtförsäljningen kommer att börja under våren 2019.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Informationsmöte om det f.d glasbruket i Flerohopp

Den 12 november kommer ett informationsmöte om det utredningsarbete som genomförts vid det f.d glasbruket i Flerohopp att äga rum.

Under mötet kommer representanter från SGU, Länsstyrelsen, Nybro kommun och den miljökonsult som genomfört arbetet att närvara. Vi kommer att berätta om våra roller och om resultaten från de genomförda undersökningarna och de närmaste framtidsplanerna.

Mötet börjar klockan 18.00 och beräknas vara slut ca 20.00. Vi ses i Folkets Hus i Flerohopp.   Vi bjuder på kaffe/te och bulle. Bifogat till  inbjudan finns också ett kortfattat faktablad om det nedlagda glasbruket.

Välkomna!

Kortfattad information om det tidigare bruksområdet finns att läsa på länken nedan.

2018-10-15 Flerohopp faktablad

Producera din egen solel

Att installera solceller är i dag enkelt och lönsamt. Både teknik och regler har utvecklats, vilket gör att riskerna är små och procedurerna enkla. På föreläsningen får du svar på följande frågor:

Hur fungerar en solcellsanläggning?
Hur ser ekonomin ut?
Hur fungerar och hur ser en typisk installation ut?
Egenproduktion med nätanslutning och överskott?
Vilka aktörer berörs?
Välkommen till en kostnadsfri föreläsning arrangerad av kommunens energi- och klimatrådgivare tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan där vi berättar mer om hur du blir mikroproducent av solel.

TID: 25 oktober kl.18.00

PLATS: Nybro i Studieförbundets lokaler (Ga. Stationsg. 7c)

Boka dig på sv.se/kalmarlan eller 0771-202070

/Erika Gülich, energi -och klimatsamordnare

 

 

Utbildningsdag i skogen!

Naturenheten och kommunens skogsförvaltare deltog  under tisdagen i en temadag om hyggesfritt skogsbruk. Aktiviteten genomfördes i rekreationsskogen öster om Fredrikslund. Kursledaren  Martin Jentzen såg till att det blev en intensiv dag med mycket diskussioner och funderingar på hur metoderna ska kunna genomföras i praktiken.

/Stefan Björn, Kommunekolog