Sandödlor i Svartbäcksmåla

Sandödlan (Lacerta agilis ) njuter av vårsolen nere i Svartbäcksmåla.

Kort fakta om sandödlan (Artdatabanken):
– kan bli upp till 22 cm lång
– vanligaste boendemiljön är sydslänter i sand- och grustag
– honan lägger 4–15 ägg i juni som normalt kläcks i mitten av augusti-början av september
– en hona i Värmland har uppmätt en ålder på åtminstone 19 år
– rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst i hela landet

 

 

 

Enkätundersökning pågår

Just nu genomför Sport och fritid en enkätundersökning riktad till föreningslivet. Undersökningen pågår under vecka 12 – 14 och går ut till de föreningar som bokat tid i Sport och fritids anläggningar vid minst ett tillfälle under 2016.
Syftet med undersökningen är ta reda på hur föreningarna upplever Sport och fritids anläggningar, service, tillgänglighet m.m.

Genom undersökningen kan föreningslivet vara med och påverka
Sport och fritids utvecklingsarbete. Därför hoppas vi så många föreningar som möjligt tar chansen att vara med och påverka!

//Jenni, Sport och fritid

Naturvårdsåtgärder i Svartbäcksmåla

För att samordna med andra skogsbruksåtgärder runt Nybro stad kommer Nybro kommun passa på att även genomföra gallringar i Svartbäcksmåla naturreservat. Ungskogar kommer att gallras för att friställa gamla tallar och  öppna upp för uppväxande lövträd, främst lönn och ek. I en gammal grustäkt tas ungskog bort dels för att gynna de bin som behöver solbelyst sandmark, dels förbereda för den kommande badsjön. Åtgärderna sker främst i området mellan OK-stugan och Grönmovallen.

/Stefan Björn, kommunekolog

Tummen upp för Nybroborna!

Idag hade vi möte med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI.

Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet i mängd insamlade förpackningar i vikt per invånare. Bra jobbat!

Kämpa på under 2017 så att kommunen får ännu bättre siffror inför nästa års uppföljning.
/Sofia Ljungquist, planarkitekt och statistikansvarig och Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.

 

 

Trädinventering pågår!

I Nybro kommun finns massor av gamla, vackra och värdefulla träd. Redan 2004 startade arbetet med att inventera och kartlägga de gamla lövträden som oftast står i samhällen och kring byarna. Snart insåg vi att arbetet skulle bli mer omfattande än vad vi kunnat föreställa oss och projektet har fortsatt under lite olika former sedan dess. Under 2017 kommer inventeringen förhoppningsvis kunna avslutas så att vi fortsatt kan värna och vårda våra gamla träd!

En dag som i fredags (24 februari) är inventeringen ingen plåga direkt. Med flera plusgrader och strålande sol kändes det verkligen att våren hade kommit. Under dagen inventerades större delen av norra Alsterbro samhälle där de stora betesmarkerna kring Medelhult tog en stor del av tiden. Här finns en av de största ansamlingarna med hamlade lövträd i hela regionen, se översta bilden,  och de gamla hamlade askarna och lindarna ger området en mycket vacker prägel. Hur gamla träden är är svårt att säga men många av dem var gamla redan på 1940-talet då de flesta andra gamla askar avverkades och kördes till Kalmar eftersom trä var en bristvara under kriget. Men här vägrade bonden avverka träden och idag är vi tacksamma för det beslutet!

De gamla träden är värdefulla både ur kultur- och naturvårdssynpunkt. Hamlade träd utgjorde under mycket lång tid en viktig födoresurs för gårdarnas djur under vinterhalvåret. Genom att hamla träden i betesmarkerna och på ängarna gjorde man även så att mer ljus kunde nå marken och på det sättet gynnades tillväxten av gräs. Idag hamlar vi träd främst som natur- och kulturvård. Hamlade träd är ofta ihåliga och får strukturer som är viktiga för många arter som annars har svårt att klara sig. I håligheterna lever fåglar, fladdermöss och insekter och på den grova barken växer många hotade mossor och lavar.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Några sällsynta och hotade arter som är beroende av gamla lövträd. 1. Skalbaggen Svartspetsad rödrock. 2. Gul dropplav. 3. Almlav. 4. Svampen Rutskinn.